a
Berke

Berke

24 Temmuz 2023 Pazartesi

Boğaziçi Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel alacak
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Boğaziçi Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Ağustos 2023. İşte detaylar…

15 Sözleşmeli Personel

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (c) bendi çerçevesinde; Üniversitemiz birimlerinde 2022 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlara toplam 15 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ARANAN ŞARTLAR

Yukarıda belirtilen özel şartlar ile birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Gerektiğinde vardiyalı ve esnek çalışmaya engel bir durumu olmamak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan form doldurulacaktır)

2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi

3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

4. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

5. KPSS 2022 Sonuç Belgesi

6. A4 boyutunda evrak dosyası (Başvuruda istenilen belgeler adaylar tarafından bu evrak dosyasına konulup başvuru esnasında teslim edilecektir.)

7. Sertifika, Belge (Başvurulan pozisyonda yazıyorsa istenilecektir ve istenilen belgelerde yer alan adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi var ise dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bir durum ya da bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihten önce sahip olunması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan sertifikalar kabul edilmeyecektir.)

8. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

10. İş tecrübesi istenen pozisyonlarda iş tecrübesini gösteren belge

11. Sağlık Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek- psikiyatri doktorunun da heyette yer alması ve raporda onayı bulunması kaydıyla tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyonlara yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmî Gazete’ de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Hisar Kampüsü’ndeki başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekâletname ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Başvurular incelendikten sonra, KPSS (B) grubu puan sırasına göre her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Asıl adayların güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

SINAV, SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav Şartı başlıklı ek 2’nci maddesinin (c) bendi uyarınca Kurumumuzca sözlü sınav yapılacaktır. Adaylar başvuru sonuçlarını Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünden öğrenebileceklerdir.

Sözlü giriş sınavı 14.08.2023 – 31.08.2023 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Nafi Baba Binası, 34342 Bebek/Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır. Adayların sözlü sınav tarihleri hakkında detaylı bilgi www.boun.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAV KONULARI VE PUANLARI

Sözlü giriş sınavı, adayların;

a. Genel Kültür,

b. T.C. Anayasası,

c. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

e. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

f. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

g. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki fıkranın (a) bendi için 10 (on) puan, (b) bendi için 10 (on) puan, (c) bendi için 10 (on) puan, (d) bendi için 10 (on) puan diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 20 (yirmi)şer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak tespit edilir, komisyon gerek gördüğü takdirde başarı sıralamasına giren adaylardan yedek liste oluşturabilir. Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Herhangi bir nedenle ataması yapılamayan adayların yerine, başarılı sayılarak yedek sırası gelen adayların atanma hakları, ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başvuru formlarında yazılı iletişim bilgilerinden herhangi biri ile bilgilendirilecek ayrıca Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır.

Pozisyonlardan herhangi birine yeterli başvuru alınamaması ya da yapılacak sınavlar sonucunda yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde, bahsi geçen pozisyona aranan nitelikleri taşıdığı takdirde diğer pozisyona başvuran adaylardan alım yapılabilecektir.

Giriş sınavı sonuçları Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. İlgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İTİRAZ

Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren 3 (üç) gün içinde Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile şahsen yapılabilir.

İtirazlar, itiraz süresinin bitiminin ardından komisyon tarafından 5 (beş) gün içerisinde sonuçlandırılır ve Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinden ilan edilir. İtiraz sonuçları ayrıca tebliğ edilmeyecektir.

DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler, göreve başlama ve sınav ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. İlan edilen pozisyona atanmaya hak kazananlar ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin farklı kampüs ve birimlerinde görevlendirilecektir.

Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilanın hiçbir aşamasında ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi 34342 Bebek/İstanbul Tel: 0212 359 4430 İlanen duyurulur.

Boğaziçi Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel alımına ilişkin detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Devamını Oku

Dışişleri Bakanlığı 50 sözleşmeli personel alacak

Dışişleri Bakanlığı 50 sözleşmeli personel alacak
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı 50 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 Ağustos 2023. İşte detaylar…

50 sözleşmeli personel

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında; Şoför olarak çalıştırılmak üzere 15 kişi, Günlük servis ve temizlik hizmetlerini yerine getirmek üzere 15 kişi, Basit bakım hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 20 kişi olmak üzere KPSS B Grubu (KPSS94) puan sırası esas alınmak üzere toplam 50 sözleşmeli destek personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU İÇİN ORTAK/GENEL ŞARTLAR

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

(3) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).

(4) 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak (değerlendirme KPSSP94 puan türüne göre yapılacaktır) ve KPSSP94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

(5) Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

(7) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” amir hüküm gereği, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)

(8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

(9) Arşiv ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak (sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar için gerçekleştirilecektir).

(10) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri gerekecektir).

(11) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği pozisyon için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

II. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Destek Personeli (Şoför):

(1) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

(2) Eski tip ehliyetlerde E sınıfı sürücü belgesine, yeni tip ehliyetlerde D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

(3) SRC-2 belgesine sahip olmak.

(4) Psikoteknik belgesine sahip olmak.

(5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları ve benzer engelleri bulunmamak.

(6) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, mesai saatleri dışında çalışmaya ve şehirlerarası seyahat etmeye engel durumu olmamak.

Destek Personeli (Temizlik ve Servis Hizmetleri):

(1) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

(2) Temizlik görevini devamlı yapmasında engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

(3) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

Destek Personeli (Basit Bakım Hizmetleri):

(A) Elektrik (6 kişi)

(1) Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak.

(2) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, mesai saatleri dışında çalışmaya engel durumu olmamak.

(3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları ve benzer engelleri
bulunmamak.

(B) Isı Sistemleri, Sıhhi Tesisat (5 kişi)

(1) Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi İklimlendirme alanı; Isıtma ve Sıhhi Tesisat Sistemleri ve Yapı Tesisat Sistemleri dallarından mezun olmak.

(2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları ve benzer engelleri bulunmamak.

(3) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, mesai saatleri dışında çalışmaya engel durumu olmamak.

(C) Asansör (3 kişi)

(1) Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, Asansör Sistemleri veya Endüstriyel Bakım Onarım dallarının birinden mezun olmak.

(2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları ve benzer engelleri bulunmamak.

(3) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, mesai saatleri dışında çalışmaya engel durumu olmamak.

(D) Boya/Badana (6 kişi)

(1) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

(2) 3308 sayılı Kanuna göre Boya, Boyacılık ve Yüzey Hazırlama, Yapı Yüzey Kaplama, Duvarcılık, Sıvacılık, Yapı Duvar ve Sıva Sistemleri veya Yapı Duvarcılığı dallarında ustalık veya kalfalık belgesine; veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak (Ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanının Yapı Yüzey Kaplama ve Yapı Yüzey Kaplamacılığı dallarından mezun olanlardan belge istenmeyecek, aday diplomasını sisteme yükleyecektir).

(3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları ve benzer engelleri bulunmamak.

(4) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, mesai saatleri dışında çalışmaya ve şehirlerarası seyahat etmeye engel durumu olmamak.

II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

– Bir adet vesikalık fotoğraf

– 2022 yılı KPSS (B) grubu (KPSSP94) sınav sonuç belgesi

– En son mezun olunan okuldan alınan diploma ile ortaöğretim diplomasının onaylı örneği

-Boya/badana alt başlığına başvuranlar için ustalık veya kalfalık veya mesleki yeterlilik belgesinin onaylı örneğ

-Şoför alt başlığına başvuranlar için sürücü belgesinin, SRC-2 ile Psikoteknik belgelerinin onaylı örnekleri

III. BAŞVURULAR

(1) Başvurular, 14 Ağustos 2023 günü başlayacak ve 28 Ağustos 2023 günü saat 18:00’de sona erecektir. Adaylar e-Devlet üzerinde Dışişleri Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle başvurularını gerçekleştireceklerdir. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere yükleyeceklerdir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru
bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

(2) Sözleşme imzalamaya hak kazanan asil adayların ve belirlenecek sayıda yedek adayın listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca postayla tebligat yapılmayacaktır.

IV. DEĞERLENDİRME

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü sıralamasına göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Son sıradaki adayla aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adaylardan ortaöğretim mezuniyet başarı puanı yüksek olan esas alınarak sıralama yapılacaktır. Ortaöğretim başarı puanlarının da eşit olması durumunda, sözkonusu adaylardan mesleki
tecrübesi fazla olan tercih edilecektir.

(2) Listede duyurulan asil adaylar (Şoför için 15 aday, Temizlik ve Servis Hizmetleri için 15 aday, Basit Bakım Hizmetleri Elektrik alanı için 6 aday, Basit Bakım Hizmetleri Isı SistemleriSıhhi Tesisat alanı için 5 aday, Basit Bakım Hizmetleri Boya-Badana alanı için 6 aday, Basit Bakım Hizmetleri Asansör alanı için 3 aday) ile yedek olarak belirlenen ilk 50 (elli) adayın (Şoför için 15 aday, Temizlik ve Servis Hizmetleri için 15 aday, Basit Bakım Hizmetleri Elektrik alanı için 6 aday, Basit Bakım Hizmetleri Isı Sistemleri-Sıhhi Tesisat alanı için 5 aday, Basit Bakım Hizmetleri Boya-Badana alanı için 6 aday, Basit Bakım Hizmetleri Asansör alanı için 3 aday) ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bakanlığa başvuruda bulunmaları ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”nu düzenleyerek teslim etmeleri
gerekmektedir.

(3) Herhangi bir nedenle, ilan edilen sözleşmeli destek personeli alt başlıklarından (şoför; temizlik ve servis hizmetleri; basit bakım hizmetleri elektrik, ısı sistemleri-sıhhi tesisat, boyabadana ve asansör) birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer alt başlıklardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

(4) Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu olması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme imzalanacaktır.

(5) Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde müracaat etmeyenlerin, sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanların ve ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların bulunması
halinde, en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere yedek adaylar yazılı tebligatla davet edilecektir.

(6) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin  başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılamayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

(7) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

V. DİĞER HUSUSLAR

(1) Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin bilgileri içeren kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/docs/KariyerKapisi_AdayKullanimKilavuzu.pdf (2) Kariyer Kapısı platformunda yapılan başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir:

– Bir adet vesikalık fotoğraf

– 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü sınav sonuç belgesi

– En son mezun olunan okuldan alınan diploma ile ortaöğretim diplomasının onaylı örneği

– Boya/badana alt başlığına başvuranlar için ustalık veya kalfalık veya mesleki yeterlilik belgesinin onaylı örneği
– Şoför alt başlığına başvuranlar için sürücü belgesinin, SRC-2 ile Psikoteknik belgelerinin onaylı örnekleri

(3) Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem taşımaktadır.

(4) Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.

(5) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:
T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdürlüğü (C Blok 4. Kat)  Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara
E-posta: perdmerkez@mfa.gov.tr

Tel: (0 312) 292 10 00

Saygıyla duyurulur.

Personel alımına ilişkin detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Devamını Oku

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Alacak
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Kurum pozisyonlarında (İstanbul Yerleşkesi), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27. maddesine göre idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere, “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği” uyarınca aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda unvan ve bölümleri belirtilen toplam 25 (yirmibeş) adet pozisyon için Kurumumuzca yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alınacaktır.

A- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1) Tabloda belirtilen ilgili fakültelerin lisans bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Lisans)’ndan KPSSP3 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.

c) Mühendis pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1) Tabloda belirtilen ilgili lisans bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSLisans)’ndan KPSSP3 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,

3) İngilizce dilinden geçerliliği bulunan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az 60 (altmış) puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak.

ç) Tekniker pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1) Tabloda belirtilen ilgili ön lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Ön Lisans)’ndan KPSSP93 puan türünden asgari 60 (altmış) puan almış olmak.

d) Teknisyen pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1) Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin tabloda belirtilen ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSOrtaöğretim)’ndan KPSSP94 puan türünden asgari 50 (elli) puan almış olmak.

e) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1) Üniversitelerin ön lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Ön Lisans)’ndan KPSSP93 puan türünden asgari 60 (altmış) puan almış olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,

3) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

4) Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak,

5) Erkek adaylar için 170 cm’den, kadın adaylar için 160 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsiden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’ten az olmamak, bu durumu sağlık raporu ile belgelendirmek, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’den az olmaması gerekmektedir.)

6) Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 7) Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

f) Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1) Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin tabloda belirtilen ilgili alanlarından mezun olmak ya da ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olup Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile diğer resmi kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikasına sahip olmak,

2) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSOrtaöğretim)’ndan KPSSP94 puan türünden asgari 50 (elli) puan almış olmak.

3) Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak,

g) Destek Personeli (Temizlik) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1) Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,

2) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSOrtaöğretim)’ndan KPSSP94 puan türünden asgari 50 (elli) puan almış olmak,

3) Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak,

4) Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

ğ) Destek Personeli (Bulaşıkçı) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1) Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,

2) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSOrtaöğretim)’ndan KPSSP94 puan türünden asgari 50 (elli) puan almış olmak.

3) Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak,

4) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

a) Başvurular 24/07/2023 tarihinde başlayıp 31/07/2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

b) Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

c) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ç) Adaylar giriş sınavına, Giriş Sınavı Bilgileri Tablolarında belirtilen yalnız bir grup için başvurabileceklerdir. Birden fazla grup için başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

C- ADAYLARIN SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILMASI

a) Süresi içinde başvuran ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben KPSS puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. Puan sıralamasına göre tüm gruplar için ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday, Kurumun internet sitesinde (www.tenmak.gov.tr) ilan edilmek suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecektir. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Ç- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ

a) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonu için;

1) Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun görev alanına giren temel konulara ilişkin bilgi düzeyi; puan değeri 50 (elli)’dir.

2) Genel yetenek ve genel kültürü; puan değeri 10 (on)’dur.

3) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; puan değeri 10 (on)’dur.

4) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; puan değeri 10 (on)’dur.

5) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; puan değeri 10 (on)’dur.

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; puan değeri 10 (on)’dur.

b) Mühendis, Tekniker ve Teknisyen pozisyonu için;

1) Alan bilgisi ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun görev alanına giren temel konulara ilişkin bilgi düzeyi; puan değeri 50 (elli)’dir.

2) Genel yetenek ve genel kültürü; puan değeri 10 (on)’dur.

3) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; puan değeri 10 (on)’dur.

4) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; puan değeri 10 (on)’dur.

5) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; puan değeri 10 (on)’dur.

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; puan değeri 10 (on)’dur.

D- SÖZLÜ SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

a) Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir.

b) Adaylar, sözlü sınava bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu vb. elektronik alet ve aygıtlar ile alınmayacaktır.

c) Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

ç) Giriş sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklikler, sözlü sınavda istenecek belgeler ve gerekli görülen diğer hususlar Kurumun internet sitesinden ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulacaktır.

d) Sözlü sınav ile ilgili olarak Sınav Komisyonu puanlandırması dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

E- GİRİŞ SINAVININ TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

a) Giriş sınavı, yalnız sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınav, 16 Ağustos – 18 Ağustos 2023 tarihleri arasında “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu İstanbul Yerleşkesi, Yarımburgaz, Nükleer Araştırma ve Eğitim Yolu D:10, 34303 Küçükçekmece/İstanbul” adresinde yapılacaktır.

b) Giriş sınavında başarılı sayılmak için, başarı puanının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınavda Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması başarı puanıdır.

c) Giriş sınavı sonucu;

1) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle her bir grup için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl aday belirlenecektir. Sınav Komisyonu tarafından asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

2) Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde başvuruya esas öğrenim durumu dikkate alınmak üzere mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

F- KAZANANLARIN İLANI, İTİRAZ VE SÖZLEŞME İMZALANMASI

a) Giriş sınavını asıl veya yedek olarak kazananların isimleri Kurumun internet sitesinde (www.tenmak.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir. İlan tebligat yerine geçecektir, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

b) Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç 30 (otuz) gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

c) Giriş sınavında başarılı olanların ilanda belirtilen süre içinde ve istenilen belgelerle birlikte Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz. İstenilen belgeler, personel işlerinden sorumlu birim tarafından incelenecektir. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlaması için 10 (on) iş günü ek süre verilecektir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar ile sözleşme imzalanmayacaktır. Belgeleri tamam olan ve istihdama engel durumu olmadığı anlaşılanlardan, kendilerine yapılacak bildirimi izleyen en geç 15 (on beş) gün içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde sözleşme imzalamayanlar göreve başlatılmayacaktır.

İletişim Bilgileri: Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi aracılığıyla temin edilebilir. Telefon Numaraları: (0 312) 295 87 00 (Dahili: 4752 – 4716) Kurum İnternet Sitesi Adresi: http://www.tenmak.gov.tr Kurum Adresi: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, 06510 Çankaya/ANKARA İlanen duyurulur.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Alacak

Devamını Oku

Türkiye Şeker Fabrikaları 1000 Geçici İşçi alıyor

Türkiye Şeker Fabrikaları 1000 Geçici İşçi alıyor
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Türkiye Şeker Fabrikaları 1000 Geçici İşçi alıyor! İlan metnine göre Şeker Fabrikalarında Ortaöğretim mezunu kampanya ve mevsimlik işlerde 1 yılda 6 ay çalıştırılmak üzere toplam 1000 Geçici İşçi alımı yapılacak. Son başvuru tarihi 17 Temmuz. İşte detaylar…

Alımlarda Uygulanacak Usul ve Esaslar

Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesinden 11.07.2023 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir

Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablolar ilişiktedir. İlanen duyurulur.

Türkiye Şeker Fabrikaları 1000 Geçici İşçi alıyor! linki üzerinden ilan detaylarına ulaşabilirsiniz. Yukarıdaki fotoğraf gözükmüyorsa ilgili linkten fotoğrafa da ulaşabilirsiniz.

Devamını Oku

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alacak
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Hamidiye Külliyesi ve Ankara Gülhane Külliyesinde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alacak işte detaylar…

Genel ve Aranan Şartlar

A)Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile aranan şartları sağlamalıdır.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Bu Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak.
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise
askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik durumu ertelenmiş olmak.
6. 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı
ile ilgili engeli bulunmamak.
7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
8. Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini
taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi
kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
10. Belirtilen hükümler dışındaki durumlar için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümleri geçerlidir.
11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;
11.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.
11.2. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
11.3. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
11.4. Güvenlik görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi ve kanaati mutlaka yer
alacak şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
11.5. Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
11.6. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (36 yaşında gün almamış olmak).
11.7. Kadın adaylar için 155 cm erkek adaylar için 165 cm’den kısa olmamak.
11.8. Adayların boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla veya 15’ten az olan adaylar boy kilo
şartını taşımadıklarından başvuruları geçersiz sayılacaktır (Örnek: 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az
olmaması gerekir).
11.9. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
12. Destek Personeli kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar ile yapılacak iş ve görevler;
12.1. Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak.
12.2. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak.
12.3. Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek.
12.4. Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak.
12.5. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek.
12.6. Aynaları ve muslukları ve pencere camlarını silmek.
12.7. Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak.
12.8. Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak.
12.9. Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak.
12.10. Çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.
12.11. Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.
12.12. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
12.13. Görevlendirildikleri birimler ile ortak alanlarda yapılacak görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri
yürütmek.
B)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C)Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
D)Başvuran adaylarda, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) P94, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) P93 lisans mezunları için 2022
KPSS (B) P3 puanı esas alınacaktır.
E)Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.
F) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
G)Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 3 (Üç) ay içinde
feshedilecektir.

H)DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
2. İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde veya eğitim öğretimin verildiği farklı birim veya kurum içi görevlendirme yapma hakkına
sahiptir.
3. Adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi dolmamış olması, ilgili belge ve sertifikaların tanzim tarihleri veya
düzenlenme tarihlerinin olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihinden önce sahip olması
gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan (Düzenleme/tanzim tarihi/eğitim tarihi) belge veya sertifikalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuru yapmak isteyen adayların; http://sozlesmeli.sbu.edu.tr adresimizde bulunan Başvuru Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup
istenilen belgeler ile ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gün bitimine kadar https://sozlesmeli.sbu.edu.tr adresine online olarak
başvurmaları gerekmektedir.
Başvurular online alınacak olup posta, faks veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası
belirterek başvuru yapacaklardır.
Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.
1- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya başvurulan pozisyonun şartını taşımadığı sonradan tespit edilenler ile
istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
2- Adayların yapacağı başvurularda başvuru formunun doğruluğu tamamen adayın sorumluluğundadır, istenilen belgeler, başvuru formu veya
istenilen belgelerdeki gerekli olan yerlerde imza vb. eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Talep Formu (https://sozlesmeli.sbu.edu.tr) adresinden alınacaktır.
2. 2022 KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi (ais.osym.gov.tr adresinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
3. T.C Kimlik Kartı Fotokopisi.
4. İkametgâh Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). (Diploma
fotokopisi sisteme yüklenecek ise diplomanın aslı ya da noter onaylı diploma fotokopisi olması gerekmektedir).
6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
8. SGK uzun vade hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
9. Belgeler ve sertifikalar (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış karekodlu belge kabul edilecektir).
10. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.
11. Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
12. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık,
işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık beyanı (Başvuru sırasında istenmeyecek olup atanmaya hak kazanan
adaylardan istenecektir).
13. Temizlik Personeli için temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı
(Başvuru sırasında istenmeyecek olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
14. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını belgelendirmek için sağlık kurulu raporunda
psikiyatri muayenesi mutlaka yer alacak şekilde tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Başvuru sırasında istenmeyecek olup
atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
15. İlanda belirtilen kadrolara başvuracak adaylar için tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya devlet üniversitelerine bağlı hastanelerden
alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Başvuru sırasında istenmeyecek olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
16. Başvuruda istenilen https://sozlesmeli.sbu.edu.tr adresine yüklenen belgeler mutlaka tarafımızdan asılları ile kontrol edilecektir. Belgelerin
asıllarının ıslak imzalı ve soğuk mühürlü olması, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir.
Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

1. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asil adaylar ile 3 (Üç) katı kadar yedek aday listesi, Üniversitemiz (http://www.sbu.edu.tr) internet
adresinden ilan edilecektir.
2. Atanmaya hak kazanan adaylardan, atanmak için başvuru yapmayan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilen veya hakkından feragat eden
adayların kadroları yerine yedek adaylardan KPSS 2022 (B) grubu başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
3. Asil ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın atanma hakkından vazgeçmesi durumunda “Feragat Dilekçesi” doldurması
gerekmektedir.
4. KPSS’de puanına göre yapılan sıralamada yüksek puanlı olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak
kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen genel ve aranan şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Eksik veya yanlış beyanda bulunan veya yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı
belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere
Üniversitemiz tarafından bir ücret ödenmiş ise bu ödenen tutar yasal faizi ile tazmin edilecektir.
6. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İlana ilişkin detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Devamını Oku

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.